आम निर्वाचन २०७९

आम निर्वाचन २०७९

कुल जनसंख्या
३३२२३१
पुरुष जनसंख्या
१६८८५३
महिला जनसंख्या
१६३३६९
अन्य जनसंख्या

विजयी

बाँके - १
मतगणना सम्पन्न
विस्तृत जानकारी
बाँके - २
मतगणना सम्पन्न
विस्तृत जानकारी
बाँके - ३
मतगणना सम्पन्न
विस्तृत जानकारी