आम निर्वाचन २०७९

आम निर्वाचन २०७९

कुल जनसंख्या
२०१३२६
पुरुष जनसंख्या
९८२०८
महिला जनसंख्या
१०३११८
अन्य जनसंख्या

विजयी

पाल्पा - १
मतगणना सम्पन्न
विस्तृत जानकारी
पाल्पा - २
मतगणना सम्पन्न
विस्तृत जानकारी