आम निर्वाचन २०७९

आम निर्वाचन २०७९

तारा लामा तामाङ

तारा लामा तामाङ (tara lama tamang)