आम निर्वाचन २०७९

आम निर्वाचन २०७९

छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे)

छिरिङ डम्डुल लामा (भोटे) (chiring damdul lama)