आम निर्वाचन २०७९

आम निर्वाचन २०७९

गोमा तामाङ

गोमा तामाङ (Goma Tamang)